Allmänna villkor

1. Allmänt

Hello Clean AB Org.nr: 559323–4270, Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm, Tel: 08-400 650 70, e-post: hello@helloclean.se, nedan kallat ”Företaget”, säljer tjänster inom städhjälp (”Tjänsten/Tjänsterna”) till privatpersoner och företag i Sverige (”Kunden/Kunder”).

Dessa allmänna villkor (”Villkor”) gäller när en Kund ingår avtal med Företaget avseende någon av de Tjänster som tillhandahålls av Företaget. Denna version av Villkoren är giltig från och med 01/01/2022. Företaget kan modifiera dessa Villkor från tid till annan, exempelvis för att uppfylla skyldigheter enligt lag. Inför sådan villkorsändring kommer ett meddelande med information om detta att skickas ut till Kunden på e-post. De nya Villkoren kommer inte att börja tillämpas av Företaget förrän tidigast en månad efter det att Kunden har meddelats om villkorsändringarna enligt ovan. Om Företagets ändring av dessa Villkor eller av priset för Tjänsterna enligt punkt 5 nedan inte är acceptabelt för Kunden har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande med verkan från det att den aktuella ändrade versionen av Villkoren trädde i kraft. Kund kan alltid ta del av den senaste versionen av dessa Villkor via företagets hemsida.

2. Anmälan & Avtals ingående

Avtalet mellan Kunden och Företaget ingås genom att Kunden söker kontakt genom en intresseanmälan till Företaget via anmälningsformuläret på Företagets webbplats, via e-post eller via telefon (”Intresseanmälan”). Så snart som möjligt efter att en komplett Intresseanmälan inkommit från Kunden tar Företaget kontakt med Kunden för att stämma av Kundens behov och önskemål, samt boka tid för städning. Därefter skickar Företaget en skriftlig bekräftelse om detta till Kunden (”Avtalsbekräftelsen”) och därmed anses parterna ha ingått ett bindande avtal (”Avtalet”).

I och med Kundens ingående av Avtalet enligt ovan godkänner Kunden, och förbinder sig att följa, dessa Villkor. Samtidigt bekräftar Kunden att den tagit del av informationen om behandlingen av sina personuppgifter enligt punkt 7 nedan. För att ingå avtal med Företaget eller för att kunna boka och betala en Tjänst hos Företaget måste Kunden vara minst 18 år. I annat fall måste detta ske med stöd av samtycke från förmyndare.

3. Nöjdhetsgaranti

3.1 Vid veckostädning

Hello Clean gör alltid en uppföljning via telefon och/eller e-post efter första tillfället. Är Kunden inte nöjd med sin städare efter första tillfället åtar sig Företaget att erbjuda Kunden att byta städare, alternativt ge Kunden möjlighet att säga upp Avtalet. Om kunden önskar nyttja sin nöjdhetsgaranti, ska detta meddelas i uppföljningssamtalet, alternativt genom att kunden mejlar Hello Clean angående detta.

Efter första tillfället konfirmeras en återkommande städdag. Priset för städningen kan komma att justeras i det fall kunden väljer en veckodag med dyrare timpris än vad som initialt kommunicerats.

3.2 Vid enstaka städ

Är Kunden inte nöjd med städningen åtar sig Företaget att åtgärda städning så snart som möjligt, men senast inom en vecka. Detta enligt Reklamationsvillkor. (Se 6.7 Reklamation)

4. Köp och Betalning

4.1 Betalning

Abonnemang faktureras månadsvis i förskott med 25 dagars förfallotid. Månadsfakturan baseras på antalet veckor som påbörjas under aktuell månad, alltså antalet måndagar. Normalt blir det fyra veckor per månad, men ibland är det fem.
I det fall kunden har fakturerats för lite, eller utnyttjat mer tid än vad som ingår i tjänsten kommer detta regleras löpande genom en extrafaktura, alternativt genom en extrafaktura vid avslut. Timpriset är då detsamma som för abonnemangets inkluderade timmar.

Om Kunden önskar brevfaktura ska detta anmälas till hello@helloclean.se
Kunds betalning ska vara Företaget tillhanda senast på förfallodagen.

4.2 Minimitid

Minimitid för veckostäd är 2h och för enstaka städ är minimitiden 3h. Minimitiden debiteras alltid.

5. Priser och betalning

 5.1 RUT-avdrag

Alla tillämpliga priser och avgifter för Tjänsterna presenteras i Företagets, vid var tid gällande, prislista. Priserna på hemsidan och i bokningsbekräftelsen är alltid inklusive RUT-avdrag om inte kunden specifikt bett om ett pris utan RUT.

5.2 Prisjusteringar

Företaget förbehåller sig rätten att när som helst justera priserna. Årliga prishöjningar gäller även redan ingångna avtal. Prishöjningar kommer aviseras via email i god tid, dock senast en månad innan de tar effekt och kunden ges då möjlighet att säga upp tjänsten med en månads uppsägningstid, alltså innan prisökningen tar effekt. För att säga upp tjänsten i samband med en prishöjning måste detta meddelas via e-post.

5.3 Påminnelseavgift och dröjsmålsränta

Företaget förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift och debitera dröjsmålsränta enligt lag ifall betalning inte kommit Företaget tillhanda senast vid fakturans förfallodatum.

6. Bokning, uppehåll och uppsägning

6.1 Bokning och Uppehåll

Med bokning avses av Kund godkänt förslag på tid för städhjälp (”Bokning”). En Bokning kan göras muntligt eller på annat sätt (till exempel SMS eller e-post). En Bokning är bindande och kan endast ändras i enlighet med vad som beskrivs i dessa Villkor.
Företaget förbehåller sig rätten att vid behov ställa in en Bokning. Detta ska i sådant fall meddelas Kund innan Bokningens starttid.

Tjänsten är inte bunden till en enskild städare utan till ett överenskommet upplägg.

6.2 Ombokning av veckostäd

En Bokning av veckostäd kan ombokas av Kunden senast kl. 10.00 dagen innan den planerade bokningen. Ombokningen ska i första hand ske under samma vecka och in andra hand kan kunden spara tillfället i timbanken. (Se 6.5 Timbanken)

Vid sen om/avbokning debiteras det planerade tillfället från kundens abonnemang. Vid utebliven leverans från Företaget av överenskommen Bokning, till exempel genom att städaren blir sjuk, ska i första hand en vikarie ersätta städaren, i andra hand ska tillfällen ombokas och i tredje hand kostnad för bokningen krediteras till kunden. Ett ombokat tillfälle kan ej nyttjas i stället för en annan veckas ordinarie Bokning.

6.3 Ombokning av enstaka städ

Enstaka städ innefattar alla bokningar som inte är en del av ett veckovis abonnemang (hemstädning/veckostädning). Enstaka städ inkluderar bland annat, men inte uteslutande visningsstädning, storstädning, flyttstädning och fönsterputsning.

Enstaka städ kan aldrig avbokas, men de kan ombokas inom 10 dagar från datumet för den planerade bokningen.

6.4 Avbokning av veckostäd

Avbokning av veckostäd kan ske senast fyra (4) veckor innan ett planerat veckostäd. Vid en avbokning plockas tillfället bort från kundens nästa faktura. Vid avbokningar som sker senare än fyra veckor innan det planerade tillfället, men senast kl. 10 dagen innan det planerade tillfället faktureras kunden som vanligt för bokningen, men tillfället sparas i timbanken och kan nyttjas senare. (Se 6.5 Timbanken)

Avbokning som sker senare än kl. 10.00 dagen innan den planerade städningen innebär sen avbokning. Sena avbokningar debiteras och lön betalas ut till städare. Vid sjukdom eller frånvaro av städare tar Företaget fram en lämplig vikarie.

Företaget erbjuder endast avbokning för abonnemangstjänster Vid enstaka städ gäller ombokningsvillkor. (Se 6.3 Ombokning av enstaka städ)

6.5 Timbanken

I det fall kunden om/avbokar det planerade passet senast kl.10 dagen innan Bokningen, läggs passet i timbanken. I timbanken kan Kunden spara upp till 10 timmars städhjälp. När timbanken är full kan inga fler timmar sparas. Vid sen om/avbokning debiteras tillfället och läggs inte i timbanken. Timmarna är giltiga under ett års tid, givet att Kund har en aktiv tjänst hos Företaget. När tjänsten avslutas makuleras timmarna från timbanken och kan inte längre utnyttjas. Timmarna i timbanken kan inte nyttjas istället för ett ordinarie städtillfälle, men de kan användas för att boka in extra tjänster eller extra städtillfällen.

6.6 Pausa/frysa pågående tjänst

Om kunden inte har behov utav sitt abonnemang under en tid så finns möjlighet att frysa abonnemanget under max 10 veckor. Förfrågan om att frysa/pausa abonnemang måste lämnas från Kunden senast fyra (4) veckor innan den aktuella veckan. För att pausa/frysa städhjälpen – kontakta Hello Cleans kundtjänst.

6.7 Reklamation

I det fall leveransen från Hello Clean inte lever upp till vad som utlovats kan kunden reklamera städtillfället. Kunden ska i så fall underrätta Företaget inom 72 timmar från det att tjänsten utförts. Meddelande om reklamation ska i första hand skickas till Företagets e-postadress: hello@helloclean.se, möjlighet finns även att vända sig till Företagets postadress: Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm. Reklamationen måste innehålla bildbevis.

6.8 Uppsägning och Ångerrätt

Hello Clean påbörjar matchningsarbetet med att hitta lämplig personal för kundens specifika behov direkt i samband med beställningen. Personalen bokas upp och lön utlovas. Ångerrätten anses förbrukad då arbetet inte kan användas för annan kunds räkning.

Vid veckovis städning sker en uppföljning efter första tillfället. Kunden har då möjlighet att justera upplägget, efterfråga ny städare, eller säga upp avtalet helt. Om kund önskar säga upp avtalet efter första tillfället debiteras endast detta tillfälle. Väljer kunden att fortsätta gäller en uppsägningstid på fyra (4) veckor. Uppsägning kan ske till Företaget via telefon: 08-400 650 70 eller e-post: hello@helloclean.se

Enstaka bokningar är bindande och kan inte bokas av. De kan dock bokas om inom 10 dagar. (Se 6.3 ombokning av enstaka städ)

Företaget har alltid rätt att säga upp detta Avtal omedelbart i händelse av att Kund väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt detta Avtal, i det fall personalen känner sig otrygg i kundens hem, eller i det fall personalen som utför arbetet säger upp sig och Hello Clean inte har möjlighet att tillsätta ny personal.

6.9 Hello Clean Premium

Som kund hos Hello Clean kan du uppgradera din tjänst med två olika premiumpåslag enligt följande:

  1. Premium fast tid – tillägget innebär att du får en fast städtid varje/varannan vecka. I normalfallet förbehåller Hello Clean rätten att utföra städningen mellan 08 och 17.
  2. Premium avbokning flex – tillägget ger dig möjligheten att avboka städpass fram till kl. 10 dagen innan planerad städning. Normalt måste avbokning ske minst fyra (4) veckor innan planerat städpass.

Kostnaden för dessa tillägg utgår från var tids gällande prislista. Som kund kan du välja till ett eller båda tillägg.

7. Integritetspolicy och GDPR

Hello Clean hanterar personuppgifter i enlighet med rådande lagstiftning, vilket från och med den 25 maj 2018 inkluderar EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Policyn menar till att beskriva hur personuppgifter insamlas, syftet med insamlingen av personuppgifter samt vilka rättigheter du har gällande vår hantering av dina personuppgifter. Policyn är tillämplig i de fall du använder våra hemsidor, verktyg samt andra tjänster som hanteras av Hello Clean.

Personuppgifter (såsom namn, personnummer, adress- och kontaktuppgifter) som Kunden lämnar inom ramen för sitt kundförhållande med Företaget registreras och behandlas av Företaget i Företagets kundregister och IT-system i enlighet med vad som beskrivs i denna punkt 7. Kunds personuppgifter kommer alltid att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204) och kommer inte att överlåtas till tredje part. Företaget behandlar Kunds personuppgifter i syfte att uppfylla sina skyldigheter enligt Avtalet med Kunden, såsom för att administrera Tjänsterna, skicka ut kallelser och för att fakturering ska kunna ske effektivt, samt för att fullgöra sådana övriga skyldigheter som föreligger enligt lag eller annan förordning. Kunds personuppgifter kan även komma att användas av Företaget för marknadsföringsändamål, statistik, utbildning av städare, samt för att kunna informera befintliga och tidigare Kunder om pågående och kommande tjänster inom Hello Clean, samt dess syskonföretag inom Aplus Group AB. Personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter enligt dessa Villkor är Hello Clean AB Org.nr: 559323–4270.

Kund som inte önskar att sina personuppgifter används för marknadsföringsändamål kan enkelt klicka på “unsubscribe” i valfritt utskick. Det går också bra att meddela Företaget detta via e-post: hello@helloclean.se.

Kund har rätt att en gång per år kostnadsfritt begära ett utdrag med information om vilka uppgifter som Företaget registrerar om Kunden. Kund kan även när som helst begära rättelse/radering av eventuella personuppgifter om sig som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Begäran om registerutdrag eller rättelse/radering skickas via brev till Hello Clean, Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm. För mer information, se vår integritetspolicy.

8. Ansvar & Försäkringar

I förhållande till en Kund som är konsument är Företaget enbart ansvarigt för skada på grund av Företagets oaktsamhet eller av en tredje man för vilken Företaget ansvarar och har ingen skyldighet att ersätta Kund för eventuell skada som Kund lider till följd av att Tjänsterna inte motsvarar Kunds förväntningar eller för Kunds användande av Tjänsterna.

Företaget ersätter inte indirekta skador, såvida sådant ansvar inte följer av lag eller gällande rätt.

Företaget innehar en ansvarsförsäkring som täcker olika typer av händelser under tiden Kund använder Företagets Tjänster. Exempel på händelse som kan komma att omfattas av Företagets försäkring är att Kunds egendom skadas.

I de flesta fall innehar Kunden en hemförsäkring eller annan typ av försäkring som täcker olika typer av skador. I de fall Kundens försäkring ej täcker den aktuella skadan och Företagets personal kan anses vållande till skadan, kan Företagets ansvarsförsäkring falla ut. Kunden accepterar dock att denna bedömning görs av Företagets försäkringsbolag utifrån tillämpliga försäkringsvillkor. Företagets anställda omfattas av en olycksfallsförsäkring.

9. Force majeure

Händelser utanför någon av parternas kontroll som förhindrar Tjänstens genomförande berättigar vardera part att omboka alternativt helt inställa uppdraget utan rätt till skadestånd för övrig part.

10. Övrigt

Företaget äger rätt att på oförändrade villkor helt eller delvis överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal till tredje part. Kund har endast rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet efter skriftligt godkännande från Företaget. Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsterna och webbplatsen www.helloclean.se tillhör Företaget eller eventuell tredje man med vilken Företaget samarbetar. Företaget och dess samarbetspartners behåller samtliga immateriella rättigheter till all information som tillhandahålls Kund i anledning av Avtalet och Kunds användande av Tjänsterna, samt till allt övrigt offentliggjort material, varumärken, logotyper, bilder, videos, databaser och dylikt. Sådant material som beskrivs i denna punkt får inte användas av Kund utan skriftligt tillstånd från Företaget såvida Kunds användning inte är nödvändig för att Kunden ska kunna använda Tjänsterna enligt dessa Villkor.

11. Tvist

Avtalet regleras av svensk lag. Tvist angående tolkningen och tillämpningen av detta Avtal och därmed sammanhängande rättsfrågor skall avgöras av svensk domstol enligt svensk lag. Tvist i anledning av detta Avtal kan även prövas av allmänna reklamationsnämnden (”ARN”) vars beslut är en rekommendation till parterna om hur tvisten bör lösas. Du kan läsa mer om ARN på www.arn.se.

12. Glue Lock

Hello Clean tillhandahåller ett smart digitalt lås från Glue Lock till alla återkommande kunder. Låset delas normalt ut i samband med det andra städtillfället när kunden tackat ja till att fortsätta med abonnemanget. I det fall kunden väljer att avsluta abonnemanget inom 6 månader ska låset lämnas tillbaka i sin helhet och i sin kartong till Hello Clean AB, på Scheelegatan 8, 112 23 Stockholm. Efter sex månader övergår låset i kundens ägo oavsett om tjänsten fortlöper.

Kontakta oss

    Behöver du hjälp med städning?